واحد سازمانی
کیومرث سلیم زاده
نام کارمند :کیومرث نام خانوادگی:سلیم زاده
سمت سازمانی :امور قراردادها شماره تماس :