واحد سازمانی
صمید کریم پور
نام کارمند :صمید نام خانوادگی:کریم پور
سمت سازمانی :مسئول دفتر مدیرکل شماره تماس :