واحد سازمانی
دکتر بهرام عليزاده
نام کارمند :دکتر بهرام نام خانوادگی:عليزاده
سمت سازمانی :مدير درمان شماره تماس :