واحد سازمانی
علی خلیل زاده
نام کارمند :علی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :دفتردارمدیردرمان شماره تماس :