واحد سازمانی
عبدالحمید رضائیان
نام کارمند :عبدالحمید نام خانوادگی:رضائیان
سمت سازمانی :مدیر برنامه ریزی و منابع انسانی شماره تماس :