واحد سازمانی
دکتر محمدحسین حسن زاده
نام کارمند :دکتر محمدحسین نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :مدير کل مرکز سلامت کلانشهر تبریز شماره تماس :